dikigoroi2ΑΡΧΙΚΗ

 

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του δικηγορικού γραφείου του Δικηγόρου παρ' Εφέταις Ευστάθιου Χ. Αλεξόπουλου,που εδρεύει στο Αγρίνιο.(τ:2641057996-6979711731).

Το γραφείο του Δικηγόρου Ευστάθιου Αλεξόπουλου με γνώμονα την εμπιστοσύνη και στόχο την πλήρη νομική κάλυψη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων του παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις με συνέπεια και αποτελεσματικότητα  σε ευρύτατο φάσμα του αστικού, ποινικού δικαίου,τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής όσο και δικαστικής εκπροσώπησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα εκπροσωπεί σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών.

Συγκεκριμένα οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο παρέχει τις υπηρεσίες του είναι:

-ΕΜΠΟΡΙΚΟ Δίκαιο:΄Εκδοση διαταγών πληρωμής βάσει δανειακών συμβάσεων και αξιογράφων,όπως επιταγές και συναλλαγματικές. Αιτήσεις στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο περί υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη(Ν.3869/2010)που αφορά τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

- ΑΣΤΙΚΟ Δίκαιο:Ίσως ο κλάδος με την πιο συχνή εμφάνιση στις καθημερινές συναλλαγές.Το γραφείο αναλαμβάνει την επίλυση τακτικών δικηγορικών ζητημάτων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο: -Οικογενειακές-Γαμικές Διαφορές:Ο γάμος,πολιτικός ή θρησκευτικός μπορεί να λυθεί είτε με συναινετικό διαζύγιο,είτε με άσκηση αγωγής.Ενημερωθείτε για την έκδοση του νέου συναινετικού διαζυγίου με σύντομες διαδικασίες,η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου,αλλά ενώπιον ενός οποιουδήποτε συμβολαιογράφου,ειδικότερα,ο γάμος λύνεται με συμβολαιογραφική πράξη,αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο,όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου,(είναι ο πλέον οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος συναινετικής λύσης ενός γάμου,εφόσον τα μέρη έχουν συναινετική διάθεση),ή διαζυγίου κατ' αντιδικία, δηλαδή πρόκειται για <<αγωγή διαζυγίου>> την οποία συντάσσει και καταθέτει μόνο με Δικηγόρο ο ένας σύζυγος σε βάρος του άλλου ζητώντας από το Δικαστήριο να <<κηρύξει>> την λύση του γάμου.Επίσης ιδιωτικά συμφωνητικά επιμέλειας τέκνων και δικαιώματος επικοινωνίας,αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων,αγωγές επιμέλειας τέκνων και διατροφής,υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας(Ν.3500/24-10-2006),αφού η κοινωνική κρίση μεταξύ των άλλων κοινωνικών συνεπειών που επέφερε ήταν και η επαύξηση της βίας μέσα στην οικογένεια,όπου αποδέκτες της βίας είναι συχνά παιδιά και γυναίκες.Το διαζύγιο αποτελεί σταθμό στην ζωή ενός ατόμου και χρειάζεται νηφάλια αντιμετώπιση,ώστε να εξασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα σας,αφού η επιτυχής έκβασή του βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντολέα και τον δικηγόρο.

- Ενοχικό Δίκαιο-Μισθωτικές διαφορές: Αγωγές περί απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων,διαταγές απόδοσης μισθίου,μισθώσεις επαγγελματικές και οικογενειακής στέγης,ιδιωτικά συμφωνητικά αστικής/επαγγελματικής μίσθωσης,καταγγελίες μίσθωσης,αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία.

- Κληρονομικό Δίκαιο:Το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί βασικό κλάδο του Αστικού δικαίου και ρυθμίζει την μετά θάνατον διανομή της περιουσίας ενός προσώπου,αφού ανακύπτουν νομικά ζητήματα προς διευθέτηση.Σύνταξη διαθήκης,δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης,ερμηνεία διαθηκών,άδεια αποποίησης από ανήλικο,αποποίηση κληρονομίας.


- ΠΟΙΝΙΚΟ Δίκαιο: Το ποινικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αν όχι τον σπουδαιότερο κλάδο δικαίου με κυριότερο σκοπό την προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος.Η Εκπροσώπηση στους εντολείς περιλαμβάνει την νομική στήριξή τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών,την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων,την σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων,την εκπροσώπηση στα ακροατήρια,την παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης,την νομική καθοδήγηση φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με σκοπό την αποφυγή τέλεσης παράνομων ενεργειών.

- Εμπράγματο Δίκαιο: Κατά την πώληση ή αγορά ενός ακινήτου προκύπτουν ποικίλα νομικά ζητήματα.Νομική υποστήριξη σε όλη την διαδικασία αγοραπωλησιών  ακινήτων,σύνταξη σχετικών εγγράφων έλεγχου τίτλων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων σε αρμόδια υποθηκοφυλακεία για εντοπισμό βαρών,σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία,αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων,εγγραφή προσημείωσης και εξάλειψη προσημείωσης ακινήτου,παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία υποβολής Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας,(Ν.2308/1995),στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

- Αυτοκινητιστικά ατυχήματα: Μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα:Η νομική αντιμετώπιση ενός τροχαίου περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος όσο και το αστικό σκέλος. Αγωγές αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια για την αποκατάσταση της περιουσιακής και ηθικής βλάβης σε περιπτώσεις αδικοπρακτικής ευθύνης,αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών,εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λ.π. -Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι ο νόμος ΓπΝ/1911 για τα αυτοκίνητα έχει καθιερώσει αντικειμενική αστική ευθύνη από διακινδύνευση.Ο προκαλών το ατύχημα ευθύνεται ως κύριος-ιδιοκτήτης,νομέας,κάτοχος και οδηγός του ζημιογόνου οχήματος και αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος,κατ'άρθρα 4 και 5 ν.ΓπΝ/1911 και 914 επ.,330 Α.Κ. -Επίσης υπάρχει και ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας του ζημιογόνου οχήματος, η οποία ευθύνεται ως αναδειχθείσα την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα,που κατά την κυκλοφορία του τυχόν προξενεί,κατ'άρθρο 10 παρ.1ν.489/1976. -Υπόχρεοι σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος είναι οι παραπάνω και μάλιστα εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς κατ'άρθρο 926 Α.Κ.

- Διοικητικό Δίκαιο:Προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π.
- Επιπλέον αναλαμβάνουμε επίσημες επικυρώσεις φωτοαντιγράφων εκ των πρωτοτύπων πάσης φύσεως εγγράφων,τα οποία,έτσι,αποκτούν αποδεικτική δύναμη ίση με αυτήν του πρωτοτύπου,για κάθε νόμιμη χρήση,αφού σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 στ. γ του Ν. 4194/2013 όπως τροπ. και ισχύει με το άρθρο 364 του Ν. 4700/2020,στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων,η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων, καθώς και αντιγράφων ξενόγλωσσων πτυχίων στις γλώσσες αγγλική,γαλλική,γερμανική,ιταλική,ισπανική κ.λ.π.,για τις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ,τα οποία γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο,(σύμφωνα με το άρθρ.58 του ν.4674/2020 Α΄53).Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής(ΑΣΕΠ,Δημόσιες Υπηρεσίες,κ.λ.π.),καθώς και έναντι ιδιωτών,φυσικών ή νομικών προσώπων,διότι με την υπηρεσία επικύρωσης αντιγράφων (ακριβές αντίγραφο),η οποία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά,παράγεται ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο με ισχύ πρωτοτύπου.Επίσης επικυρώσεις κάθε είδους γνήσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές ή ημεδαπές αρχές ή και από ιδιώτες,όπως διαβατήρια,πτυχία,πιστοποιητικά,διπλώματα,καθώς η επικύρωση αντιγράφων των πρωτοτύπων ιδιωτικών εγγράφων απαιτείται κατά την προσκόμισή τους σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις.Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.4 του ν.4727/2020 ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εκτύπωσης πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων,μόνο όταν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ,αφού αυτά όταν εκτυπωθούν γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου,ενώ κατά το άρθρο 15 παρ.2 του ίδιου νόμου μπορεί να επικυρώσει ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα,εφόσον διαπιστωθεί πριν η ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο. -Σύνταξη νομικών και λοιπών εγγράφων(μισθωτήρια,συμφωνητικά,εξώδικα,δικόγραφα κ.λ.π.) -Παροχή υπηρεσιών στην προληπτική-συμβουλευτική δικηγορία αλλά και στον δικαστηριακό τομέα.

- ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:Για παροχές νομικών υπηρεσιών εκτός δικαστηρίων προτείνεται μια συνολική αμοιβή για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται.Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τον χρόνο και την δυσκολία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Βασική αρχή αποτελεί η προσωπική επαφή και η ενασχόληση με τους εντολείς σε ένα κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης-σεβασμού και κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με την βέλτιστη προσοχή και με έμφαση στις λεπτομέρειες,με ζητούμενο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη και απώτερο στόχο την διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με αυτόν.

Oι αμοιβές είναι προσιτές,κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα και καθορίζονται ανάλογα με την φύση, δυσκολία και διάρκεια της υπόθεσης  καθώς και τα έξοδα και τον χρόνο που δαπανήθηκε.

 

Επισκεφθείτε στο γραφείο τον Δικηγόρο Ευστάθιο Αλεξόπουλο,μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας ή επικοινωνήστε:T:2641057996-6979711731,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού που σας εξυπηρετεί. Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα:https://www.e-alexopoulos.com/και https://www.facebook.com/alexopoulos.st/ αναζητήστε περισσότερα στοιχεία.

Το ωράριο λειτουργίας του γραφείου είναι σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες 9:00-14:00 και 18:30-21:00,εξαιρουμένου του απογεύματος της Δευτέρας και της Τετάρτης.

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Επικοινωνία

Αγρίνιο Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2,

Τηλ: 26410-57996

Fax: 26410-57996

Κινητό: 6979711731

E-mail: e.alexopoulos@dsagrin.gr

ef.alexopoulos@yahoo.com